„A GYSEV Zrt. az alább felsorolt jogszabályoknak megfelelően tesz eleget közzétételi kötelezettségének:
•    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
•    18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról
•    2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
•    301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
•    122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
•    305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
•    2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről.”
 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja (URL-je), ügyfélszolgálatának elérhetőségei

1.2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

1.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Ügyfélkapcsolati vezető: Némethné Gara Ildikó

 • Telefonszám: 99/577-212
 • Fax: 99/577-384
 • E-mail: eszrevetel [at] gysev [dot] hu

Az ügyfélfogadás rendje 

 • Helyszín: Utascentrum, Sopron állomás, H-9400 Sopron, Állomás u. 2.
 • Időpont (kizárólag előzetes egyeztetés alapján): Hétfőtől péntekig az Utascentrum nyitvatartási idejében

1.5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.
   

1.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai 

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

1.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 • GYSEV magazinok
 • Kiadó és szerkesztő: GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.
 • Felelős kiadó: Kövesdi Szilárd István, vezérigazgató
 • Lapszerkesztő: Némethné Gara Ildikó

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 • Építési és Közlekedési Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv
 • Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
 • Központi postafiók címe: 1442 Budapest Pf. 89.
 • Telefonszám: +36-1-373 1405
 • E-mail: igazgatasiszerv [dot] vasut [at] ekm [dot] gov [dot] hu
 • Honlap cím: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/vasuti-igazgatasi-szerv
 • Hivatali kapu: EKMVISZ, KRID: 268737368
 • E-Papír szolgáltatás igénybevétele esetén a címzett: ÉKM Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársági Titkárság
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Ügyfélszolgálat rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

Archívum

 • Technológiai és Ipari Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Vasúti Igazgatási Szerv
 • Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
 • Telefonszám: +36-1-373 1405
 • E-mail: igazgatasiszerv [dot] vasut [at] tim [dot] gov [dot] hu
 • Honlap cím: https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/web/vasuti-igazgatasi-szerv
 • Hivatali kapu: ITMPUF, KRID: 465048989
 • E-Papír szolgáltatás igénybevétele esetén a címzett: Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Ügyfélszolgálat rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges
   

 

 • Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály, Vasúti Igazgatási Szerv
 • Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
 • Központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.
 • Telefonszám: +36-1-373 1405
 • E-mail: regulatorybody [dot] rail [at] itm [dot] gov [dot] hu
 • Honlap cím: www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
 • Ügyfélszolgálat elérhetősége: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.
 • Ügyfélszolgálat rendje: személyes ügyintézés csak előre egyeztetett időpontban lehetséges

Tulajdonos

 • Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a GYSEV Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlója Építési és Közlekedési Minisztérium
 • Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
 • Honlap: https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium

Archívum

 • Az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2022. (V.26.) GFM rendelet alapján a GYSEV Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlója Technológiai és Ipari Minisztérium
 • Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
 • Honlap: https://kormany.hu/tim
 • Az 1/2018. (VI. 25.) NVTNM az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló rendelete alapján a GYSEV Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlója a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
 • Cím: 1011 Budapest, Vám utca 5-7.
 • Honlap: http://kormany.hu/nvtnm

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Archívum: Szervezeti és Működési Szabályzat korábbi változata, mely 2019.08.01-től volt érvényes:

2.2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

Archívum: 

 

2.6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

2.8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

2.11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 • Társaságunknál kiírt pályázat jelenleg nincs.

2.12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

2.13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

 • A közadat megismerésére irányuló igény benyújtásának módja:
 • Szóban: GYSEV Zrt. székhelyén - 9400 Sopron, Mátyás király utca 19.
 • Levélben: GYSEV Zrt. postai címén - 9401 Sopron, Pf. 104.
 • Elektronikus úton: info [at] gysev [dot] hu e-mail címen
 • A GYSEV Zrt. közadat-felelőse: Mayer-Boros Krisztina, Vezérigazgatói Kabinetvezető


2.14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

2.15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2.16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

Pályaműködtetési szerződés

2009. évi CXXII. Tv. szerinti tájékoztató

Energetikai jelentés

 

2.19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

2.25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Éves jelentések

Beszámolók

3.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Foglalkoztatási adatok

3.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat

3.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 • Nem értelmezhető, nincs közérdekű adat

3.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 • Ötmillió forintos értékhatárt meghaladó támogatás nincs.

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)